آلبیورکس – آلبومین انسانی

SKU: deb10517653c Category:
Brand Name

آلبیورکس

Generic Name

آلبومین انسانی

Indication

ترمیم و حفظ حجم خون در حال گردش، در موارد کاهش حجم خون که استفاده از کلوئید اندیکاسیون دارد.
انتخاب آلبومین در مقایسه با کلوئید مصنوعی، باید بسته به شرایط بالینی هر بیمار و بر اساس توصیه‌های رسمی انجام شود.

Dosage Forms

محلول جهت انفوزیون وریدی، ویال 20%، 50 میلی لیتر

Rout of Administration

انفوزیون وریدی

Storage

• آلبیورکس 20 نباید در دمای بالای 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود.
• محصول نباید یخ بزند.
• به منظور محافظت در برابر نور، محصول در جعبه خارجی آن نگهداری شود.

Manufacturer

CSL Behring AG

Country of Origin

سوئیس