برییت پی – فاکتور هشت انعقادی انسانی

SKU: deb10517653c-1 Category:
Brand Name

برییت پی

Generic Name

فاکتور هشت انعقادی انسانی

Indication

الف) از این فرآورده برای پیشگیری یا قطع خون‌ریزی ناشی از هموفیلی نوع A (فقدان ارثی فاکتور VIII) استفاده می‌‌شود.
ب) همچنین، از آن می‌‌توان در کنترل کمبود اکتسابی فاکتور VIII نیز استفاده کرد.

Dosage Forms

ویال حاوی پودر به همراه حلال جهت تهیه محلول برای تزریق یا انفوزیون، 500 واحد
ویال حاوی پودر به همراه حلال جهت نهیه محلول برای تزریق یا انفوزیون، 250 واحد

Rout of Administration

تزریق یا انفوزیون وریدی

Storage

• محصول در یخچال (2 تا 8 درجه سانتی گراد) نگهداری شود.
• محصول نباید یخ بزند.
• به منظور محافظت در برابر نور، ظرف دارو در جعبه خارجی آن نگهداری شود.

Manufacturer

CSL Behring GmbH

Country of Origin

آلمان